Tři vlastnosti, které musí mít každý úspěšný manažer

Three qualities every successful manager must possess

Nová doba přináší nové výzvy i nová očekávání od týmových vedoucích. Přesto zůstávají některé neměnné vlastnosti, které musí mít každý manažer, který chce spolu se svým týmem dosahovat úspěchů. Zde jsou tři nejdůležitější.

Komunikace, komunikace, komunikace

Jak připomíná Forbes, být manažerem znamená především pracovat s lidmi. Úspěšní manažeři proto musí být skvělými komunikátory – a to se týká jak individuální komunikace s jednotlivými podřízenými, kolegy, nadřízenými a obchodními partnery, tak i týmové komunikace a prezentačních dovedností. Najděte si svůj vlastní komunikační styl, který vyhovuje vašemu typu osobnosti, a naučte se s lidmi mluvit jasně, pozitivně a upřímně. Skrz komunikaci byste jasně měli vyzařovat svoji kompetenci a sebevědomí. A nebojte se – komunikačním dovednostem se můžete snadno naučit, i pokud jste třeba introvertnějšího rázu.

Naslouchání

Tento bod navazuje na ten předchozí. Naslouchání je však umění samo o sobě. Abyste dovedli vnímat zpětnou vazbu, kterou vám přímo či nepřímo poskytují členové vašeho týmu, musíte se naučit jim skutečně a aktivně naslouchat. Naučte se také číst mezi řádky a snažte se vypozorovat, jak se vaši podřízení cítí či jestli nemají nějaké problémy, které se snaží před ostatními skrýt. Využijte sílu naslouchání k tomu, abyste si vypěstovali individuální, hluboké vztahy se svými podřízenými.

Inspirace

V neposlední řadě musí úspěšný manažer umět své podřízené motivovat a inspirovat. Měli byste jim jít příkladem ve všem, co se jim snažíte předat. Pracovníci chtějí cítit, skrz vás, spojení se svým zaměstnavatelem. Chtějí vědět, že jejich práce má smysl a že pracují na něčem, co je přesahuje a čím přispívají k úspěchu celého týmu. Předejte svým podřízeným určitou vizi a motivujte je k tomu, aby sami chtěli týmových cílů dosáhnout.

 

-mm-

Three qualities every successful manager must possess

New times bring new challenges and new expectations of team leaders. Yet there remain some constant qualities that every manager must have if they want to achieve success together with their team. Here are three of the most important.

Communication, communication, communication

As Forbes notes, being a manager is all about working with people. Therefore, successful managers need to be excellent communicators, and this applies both to individual communication with subordinates, colleagues, supervisors and business partners, as well as team communication and presentation skills. Find a communication style that suits your own personality type, and learn to speak to people in a clear, positive and honest way. You should clearly radiate your competence and confidence through your communication. And don't worry: you can easily learn communication skills even if you are more of an introvert.

Listening

This point builds on the previous one, though listening is an art in itself. In order to be capable of taking in feedback which team members give you directly or indirectly, you need to learn genuinely and actively to listen to them. Learn also to read between the lines and try to spot how subordinates are feeling, or if they have any problems they are trying to hide from others. Use the power of listening to cultivate individual, deep relations with your subordinates.

Inspiration

Last but not least, a successful manager must be able to motivate and inspire subordinates. You should set an example in everything you try to convey to them. Employees want to feel, via you, a connection with their employer. They want to know their work is meaningful and that they are working on something that transcends them and contributes to the success of the team. Communicate a certain vision to subordinates and motivate them to want to achieve the team's goals themselves.


-mm-

Article source Forbes.com - prestigious American business magazine and website
Read more articles from Forbes.com