Potřebujete ukončit konverzaci a odejít? 5 tipů, jak to udělat s grácií

Need to end a conversation and leave? Five tips on doing it gracefully

Společenské akce, týmové porady, setkání odborníků, konference a podobné akce jsou skvělou příležitostí prohloubit vztah se stávajícími obchodními partnery, navázat nové kontakty a dozvědět se o novinkách a trendech ve vašem odvětví. Ovšem pouze za předpokladu, že nestrávíte celý večer hovorem s jedním člověkem. A někteří výřeční lidé toto riziko představují. Abyste využili čas, který máte na hromadných setkáních co nejefektivněji, je potřeba umět konverzace také s grácií ukončovat.

Shrňte konverzaci

Jak uvádí The Muse, jestliže chcete ukončit konverzaci, shrňte informace, které jste si s druhým člověkem vyměnili, zopakujte, co jste se dozvěděli, a poděkujte za čas strávený konverzací.

Uveďte konkrétní důvod, proč musíte odejít

Neuvádějte vágní nebo prázdné důvody, jako „musím jít“. Uveďte konkrétní, specifické důvody, proč již dále nemůžete trávit čas probíhající konverzací. Pokud je to možné, buďte upřímní.

Navrhněte další postup

Pokud vás společník v konverzaci zaujal, navrhněte, jaký bude další postup. Zmiňte, že nyní bohužel nemáte čas, ale zmiňte, na jaké akci v budoucnu byste se mohli vidět, případně rovnou navrhněte schůzku.

Představte někoho jiného

Další možností je „vyměnit“ sebe za někoho jiného. Představte vašeho společníka, podřízeného, kamaráda nebo kolegu, v několika slovech vysvětlete, čím se oba lidé zabývají, a nechte je jejich jednání.

Neurážejte

Nikdy nebuďte nepříjemní na ostatní a nikdy nikoho neurážejte, i kdyby vás daný člověk nudil k smrti. Nikdy nevíte, kdy se vám mohou hodit jakékoliv kontakty.

 

-mm-

Need to end a conversation and leave? Five tips on doing it gracefully

Social events, team gatherings, meetings of experts, conferences and so on are all excellent ways to strengthen relations with current business partners, to network and to learn of innovations in your sector. But not if you spend the whole evening talking to only one person. And some really talkative people might pose this threat. To use your time as effectively as possible, you should know how to end conversations with grace.

Sum up the conversation

As The Muse states, if you want to finish a conversation, sum up the information you have exchanged, repeat what you have learnt, and thank the other person for taking the time to talk to you.

Give a specific reason for needing to leave

Do not give vague or empty reasons, such as "I have to go". Give concrete, specific reasons why you are unable to continue the  conversation. If possible, be honest.

Suggest the next step

If you are interested in your partner in conversation, suggest the steps that could follow. Let them know that, unfortunately, at the given moment you do not have time, but suggest an event where you might see each other in the future, or propose a meeting sometime.

Introduce someone else

Another option is to "replace" yourself with someone else. Introduce a partner, friend or colleague, explain briefly what both of them do and let them continue to talk.

Do not offend

Never be rude to others and never insult anyone, even if the other person was boring you to death. You never know which contacts might one day be useful.

 

-mm-

Article source The Muse - U.S. website focused on smart career advice and long-term professional development
Read more articles from The Muse