Tři metody, které vizionářům pomáhají přijít s neotřelými a efektivními nápady

Three methods that help visionaries come up with novel and effective ideas

Někdy se může zdát, že vizionářští lídři jednoduše sypou zajímavé a originální nápady z rukávu. Většina z nich ale využívá následující tři efektivní metody, které jim s generováním nových nápadů pomáhají. Zjistěte, o jaké metody se jedná, a naučte se je používat také – i když třeba pouze jako doplněk efektivního vedení malého týmu.

Popis těchto tří metod uveřejnil web Entrepreneur.com.

Zpět k základům

Jedná se o metodu, jak polemizovat se zavedenými principy a konvenčními pravdami, jejíž základy položil už Aristoteles, ale kterou využívají také moderní filozofové nebo byznysmeni, jako například Elon Musk. Hlavní myšlenkou tohoto principu je, že se komplexní problém vezme a rozloží se na ty nejelementárnější, nejjednodušší pravdy, na jejichž základě se pak vybuduje nová myšlenka. Inovativní lídři, kteří tohoto principu využívají, si tak pokládají otázku: jaké základní principy za tímto problémem nebo konceptem stojí? Tyto principy pak očistí od všech předsudků, zkušeností a domněnek a na jejich základě se na celou problematiku pokusí podívat z nové, neotřelé perspektivy.

Kolektivní inteligence a kreativita

Dobří a inovativní lídři umějí efektivně využívat inteligenci, znalosti a kreativitu kolektivu kolem sebe. Pokud se jako lídr snažíte přijít s řešením nějakého problému nebo s určitým novým nápadem, máloco vám dodá tolik inspirace a podnětů, jako lidé kolem vás. Máte dvě možnosti. Zaprvé buď cíleně požádat určitou skupinu (například svůj tým), aby se pokusila kolektivně přijít s nějakým řešením – v takovém případě můžete zorganizovat setkání, kde se o věci pobavíte nebo kde proběhne týmový brainstorming. Druhou variantou je získávat inspiraci od ostatních neoficiálně. Tedy tak, že se jednoduše budete bavit s lidmi ve svém okolí (o daném problému nebo klidně o obecných tématech) a budete naslouchat tomu, co k tématu říkají.

Nástroje umělé inteligence

Moderní nástroje umělé inteligence, jako je například ChatGPT, mají stále k dokonalosti daleko. Jednu věc ale umí skvěle – nabídnout vám podněty k zamyšlení. Hledáte inspiraci, nedaří se vám přijít s neotřelými nápady nebo máte kreativní blok? Zkuste se o tématu pobavit s nějakým chatovacím nástrojem, který vám může vygenerovat různá témata nebo zajímavé body, od kterých se můžete při svém přemýšlení odrazit. Už je pak jenom na vás, jak s těmito nápovědami naložíte.

 

-mm-

Three methods that help visionaries come up with novel and effective ideas

Sometimes it may seem that visionary leaders simply pull interesting and original ideas out of their hat without any effort. But most of them actually use three effective methods to help them generate new ideas. Find out what these methods are and learn to use them too, even if only as a supplement to effective small team leadership.

A description of these methods was published by Entrepreneur.com.

Back to basics

This is a method of challenging established principles and conventional truths, the foundations of which were laid by Aristotle, although it is also used by modern philosophers or businessmen such as Elon Musk. The main idea behind this principle is taking a complex problem and breaking it down into its most elementary, simplest truths, then building a new idea on top of it. Innovative leaders who use this principle ask themselves: what are the fundamental principles behind a problem or concept? They proceed to cleanse these principles of all preconceptions, experiences and assumptions, then on this basis try to look at the whole issue from a fresh perspective.

Collective intelligence and creativity

Good and innovative leaders can effectively use the intelligence, knowledge and creativity of the collective around them. As a leader, if you are trying to come up with a solution to a problem or a new idea, few things will give you as much inspiration and stimulation as the people around you. You have two options. Firstly, you can either purposefully ask a specific group (for example, your team) to try to collectively come up with a solution, in which case you can call a meeting devoted to discussing the issue or doing some brainstorming. The other option is to get inspiration from others informally, which means simply by talking to people in your branch (about the issue or even general topics) and listening to what they have to say.

Artificial intelligence tools

Modern AI tools, such as ChatGPT, are still far from perfect. But one thing they do well is offering food for thought. Are you looking for inspiration, do you struggle to come up with fresh ideas, or are you facing a creative block? Try discussing the given topic with a chat tool which can generate different topics or points that you can base your thinking on. It is then up to you what you do with these hints.

 

-mm-

Article source Entrepreneur.com - website of a leading U.S. magazine for entrepreneurs
Read more articles from Entrepreneur.com
Tags: Leadership