Toto jsou čtyři základní manažerské typy. Který z nich jste vy?

The four basic managerial types: which one are you?

V oblasti managementu rozlišujeme čtyři základní typy manažerů podle toho, jakým stylem řídí své podřízené a které manažerské principy jsou jim nejbližší. O jaké čtyři základní manažerské typy se jedná? A který z nich jste vy?

Direktivní typ manažera

Jak uvádí Entrepreneur.com, direktivní manažer rád drží otěže pevně v rukou. Může být občas trochu příkrý a stručný, ale zároveň se umí velmi rychle a efektivně rozhodovat. Je to ideální manažer do krizových situací, kdy tým potřebuje pevnou ruku, jasné vedení a odvahu. Méně vhodný je pak jeho přístup za běžného, klidného chodu, protože nemá zpravidla náladu se příliš vybavovat se svými podřízenými, naslouchat jim a vést s nimi dlouhé hovory, například o jejich rozvoji nebo vizích.

Demokratický vedoucí

Vedoucí vykazující demokratické principy vždy podporuje debatu. Při zásadnějších rozhodnutích si chodí ke svému týmu pro radu. Rád využívá kolektivní inteligence lidí kolem sebe, podporuje inkluzi a snaží se podporovat silné stránky svých podřízených, i kdyby to mělo být na úkor jeho autority. Tento přístup je ideální při hledání kompromisů a neotřelých řešení, zároveň může být občas trochu brzdou, pokud kritická situace vyžaduje rychlé jednání a rozhodování.

Analytik

Precizní, systematický, zaměřený na kvantifikovatelná data. Takový je analytický vedoucí. Umí skvěle analyzovat problémy, přicházet s podloženými návrhy na zlepšení a plánovat strategie. Analytickým vedoucím se daří především v rolích, které vyžadují důkladné plánování, orientaci na detail, organizované projektové řízení a systematické řešení problémů.

Manažer jako psychická opora

Tito manažeři mívají vysokou míru emoční inteligence. Vyznačují se hlubokou empatií, komunikačními dovednostmi a schopností nadchnout a psychicky podporovat své podřízené. Často umí efektivně rozpoznat a zažehnat konflikty nebo uklidnit svůj tým ve chvíli, kdy čelí nějaké krizi. Jsou vynikajícími moderátory diskuzí a nejvíce se pro ně hodí role vedoucího týmu, jehož členové pracují spíše samostatně, případně se věnují nějaké kreativní činnosti, pro kterou je psychická pohoda zcela klíčová.

 

-mm-

The four basic managerial types: which one are you?

There are basically four types of manager, depending on how they lead subordinates and which management principles they use. What are the four basic managerial types, and which one are you?

Directive

As Entrepreneur.com states, the directive manager likes to keep tight hold of the reins. At times they may be too abrupt, but they can also make decisions very quickly and efficiently. They are ideal in crisis situations when the team needs a firm hand, clear leadership and courage. However, this approach is less suitable in normal, quiet times, as directive types tend not to have conversations with subordinates, or listen to them and discuss, for example, their development or ideas.

Democratic

A leader exhibiting democratic principles always encourages debate. They consult their team on major decisions; they like to tap into the collective intelligence of those around them, encourage inclusion and seek to promote their subordinates' strengths, even at the expense of their own authority. While this approach is ideal when seeking compromise and novel solutions, it can also be a slight hindrance at times if a critical situation requires quick action and decision making.

Analytical

Precise, systematic, focused on quantifiable data: such is an analytical manager. They are excellent at analysing problems, coming up with sound suggestions for improvement and planning strategies. Analytical leaders thrive especially in roles that require thorough planning, detail orientation, organised project management, and systematic problem solving.

Supportive

These managers tend to have a high degree of emotional intelligence. They are characterised by deep empathy, communication skills and the ability to enthuse and mentally support their subordinates. They can often effectively identify and defuse conflicts or calm their team in the face of a crisis. They are excellent facilitators of discussions and most suited to leading a team whose members tend to work independently, or are engaged in some creative activity for which mental wellbeing is absolutely crucial.

 

-mm-

Article source Entrepreneur.com - website of a leading U.S. magazine for entrepreneurs
Read more articles from Entrepreneur.com
Tags: Leadership